Chris Garner - 4th DanChris Garner - began training in San Francisco in 1997 with Sharp Sensei, a student of Shiohira Shihan. He has been training directly with Shiohira Shihan since 2003 at the San Francisco Aikido Center. He also holds the rank of nidan in Eishin Ryu Iaido.